Rockharz 2023, Tag 3 – Freitag

Rockharz Festival 2023 – Freitag